المحتوى


    معجم فقه جواهر

 

تعجيم کتاب 43جلدی جواهر الکلام در 6 جلد تحت عنوان "معجم فقه الجواهر":

 این مجموعه با نظم الفبائی در 6 جلد ، مدخل آغازین "أئمة" و مدخل پایانی "یوم الشک":

پژوهش های این اثر در سال 1369 آغاز و در سال 1374 پایان پذیرفت ،

  برخی از ویژگی های معجم فقه الجواهر:

- نظم الفبائی رایج در تدوین دائرة المعارف ها.

 - آدرس دهی به پژوهشگر برای دسترسی به مسائل و موضوعات مورد بحث از طریق کلید واژه ها و عناوین و اصطلاحاتی  که کاربرد فقهی آنها محرز می باشد.

 - خلاصه کردن تعریف اصطلاحات فقهی مذکور در جواهر الکلام.

 - خلاصه کردن آراء و رویکردهای فقهی حاکم در هر یک از مسائل ، از جمله آراء صاحب جواهر (قدس سره) همراه با ذکر کتاب ها و مصادری که آراء مزبور در آنها آمده است.

 - عدم ذکر ادله و مناقشه های فقها در باره مسائل ، مگر در مواردی که جدا کردن قول و دلیل و مناقشه امکان پذیر نبوده است.

 - -ذکر اجماعات و شهرت هائی که صاحب جواهر در کتاب خود آورده ، با هدف  نشان دادن رویکردهای عمومی فقها در مسائل مورد اجماع و شهرت ، نه به منظور استدلال به آنها. تاريخ الإصدار : 3/2/1388 عدد الزوار : 23499